قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات باامام زمان عج    (صوتی) قسمت دوم – وحید ارفعی و کربلایی سیامک پندی – روضه حضرت علی      (صوتی) . قسمت سوم – کربلایی سیامک پندی – یا اهلل عالم – زمینه تک      (صوتی). قسمت چهارم – کربلایی سیامک پندی – همه مارا بنویسد – واحد سنگین     (صوتی). قسمت […]