قسمت اول – وحید ارفعی – روضه         (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – آی سینه زن ها – تک ضرب       (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ای جماعت من علی – سنگین        (صوتی)     ترکی قسمت چهارم – سیامک پندی – صاحب علم ساقی تشنگان – سنگین          (صوتی)      ترکی قسمت پنجم – سیامک پندی […]