قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات      (صوتی) قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه        (صوتی) قسمت سوم – وحید ارفعی – دیدد یه عالم حسین – سنگین          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- مظلوم اولن – سنگین            (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما – سنگین شعر خوانی           (صوتی) قسمت […]