قسمت اول – وحید ارفعی –  روضه       (صوتی) قسمت دوم – مصطفی قشلاق-دور منزیلی روشن اله –  سنگین        (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی –  شعر خوانی     (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- غرق شور و شیداییم –  واحد         (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – جوان نه نه –  شور      (صوتی) قسمت ششم – سیامک […]