قسمت اول – وحید ارفعی – روضه     (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – وای باشون ساغ اولسون یا علی – سنگین      (صوتی)   ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – حق به عرش خود نوشت – شعر خوانی         (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – حق خطابت کرده ام –  واحد        (صوتی) قسمت پنجم سیامک […]