دم زنم از نام علی    ۴۴۱۱۲۲۷۸ دلی به نام حیدر      ۴۴۱۱۲۲۷۹ عشق زهرا              ۴۴۱۱۲۲۸۳ قامت هلال مادر      ۴۴۱۱۲۲۸۴ گل پیمبر                  ۴۴۱۱۲۲۸۸ مادر جوان               ۴۴۱۱۲۲۹۵ مادر و کوچه            ۴۴۱۱۲۲۹۶