وحید ارفعی / ساعات عمرمن همه گی غرق غم گذشت / مناجات وحید ارفعی / یا رَب گینه قلبیم توتو لوب غَملر الینده / روضه سیامک پندی / آش گوزلرون گلدیم اَخا / سنگین سیامک پندی / حسین جان برایم دعا کن / واحد مصطفی قشلاق / ساقی العطشان / شور سیامک پندی […]