مجتبی قشلاق / شکر خدا که نوکر آل پیمبرم / شعر خوانی مجتبی قشلاق / علی دی مظهر ذات خدا / روضه وحید ارفعی / اوغول یدی قدم جنازن اوسده سورونمیشم / روضه / (ترکی) مصطفی قشلاق / علی آنکه مهر فروزان / سنگین سیامک پندی / فقط علیست در عالم که در مقام علیست […]