مجتبی قشلاق / شب غمم را سحر نیامد / مناجات مجتبی قشلاق / زِ بس که تیر جفا / روضه /(ترکی) وحید ارفعی / کوچه ها را غم گرفته / تک ضرب سیامک پندی / لعنت الله علی من عاداک یا علی / تک ضرب سیامک پندی / صاحب علم یقین / شور سیامک […]