سیامک پندی / شاه ما سوا / شور / (زیبا) سیامک پندی / عقل از سر من پریده / شور سیامک پندی / پناه حرم / شور سیامک پندی / نام تو ورد زبانهاست / شور سیامک پندی / گفتن نگو بزار بگم / شور / (زیبا) سیامک پندی /  دل شده بی سامون […]