سیامک پندی/  اللهینن ازل دن پیمانی وار حسینون / (زیبا) سیامک پندی/ حضرت علی اصغر(ع) / (زیبا) سیامک پندی / سائله درگه ووم یا حسین جان سیامک پندی / برخیز که شور محشر آمد سیامک پندی / ای امیده دل عالم / (زیبا) سیامک پندی / سس دوشدی میدانه سیامک پندی /  زینب ، […]