مجتبی قشلاق / آقا شنیده ایم که جدت کفن نداشت / روضه سیامک پندی / باز ماه عاشقان / تک سیامک پندی / یا حسین درگهوی روضه ی رضوان گورورم / سنگین مصطفی قشلاق / پرسیدم از هلال ماه / واحد سیامک پندی / اورییمده واردی یاره / شور سیامک پندی / ای غربت ده […]