مجتبی قشلاق / شیعَتی مَهما شَرِبتُم / روضه سیامک پندی / یا حسین آیت حسنون ایکی دنیایه دییر / تک سیامک پندی / اگه یه مجنون داره لیلا عالم مجنون لیلای ما / شور سید ابراهیم رضویلر / ارباب بی کفنم من بمیرم برات حسین / شور سیامک پندی / اگه دیوونه ندیده ای به ما […]