وحید ارفعی / ای خوفته خوش به بستر خون / روضه مصطفی قشلاق / قارداش گدورم شامه / سنگین سیامک پندی / سالها بود که من راه نمیدانستم / واحد سیامک پندی / یل یاتار طوفان یاتار / شور سیامک پندی / سائلم بر در شما / شور سیامک پندی / گدورم شامه حسین دور […]