سیامک پندی /من علی نین قیزییم / روضه مصطفی قشلاق / ز داغ تو دل حزین است / سنگین سیامک پندی / کوفه اهلی تانییون سیز منی حیدر قیزییم / واحد سیامک پندی / خدا دیوان شعرش را نشان داده است با زینب / شور سیامک پندی / از تو ممنونم اربابم / شور سید […]