مجتبی قشلاق / از آسمان هفتم اگر سر بر آورم / مناجات مجتبی قشلاق / روضه سیامک پندی / بو مشکه دیین اوخ منی مایوس الدی / سنگین سیامک پندی / بشر کل جهانه سرور اولسا / واحد / (زیبا) سیامک پندی / سس دوشوب گلور جهاده اباالفضل/ شور مصطفی قشلاق / ساقی العطشان / […]