مجتبی قشلاق / این درد آگهم که مداوا نمیشود / روضه مجتبی قشلاق / سینونده مسمار یاروه آغلارام زهرا / تک مجتبی قشلاق / ببین می توانی بمانی بمان / سنگین سیامک پندی /گریان روضه ایم و عزادار فاطمه / شعر خوانی سیامک پندی / در تاب و در تبم من کلب حیدرم / واحد […]