مجتبی قشلاق / روضه ورود کوفه سیامک پندی / واحد تک/ (زیبا) سیامک پندی/ زینب ، زینب ، زینب / شور / (زیبا) ابراهیم رضویلر / پرچمی بر قله عالم زدند /(شور) سیامک پندی / شور سیامک پندی /  بلا و درد و غمنن قوجالان زینب /شور/ (زیبا) سیامک پندی / اسیر عشقم فقیره عشقم / […]