بایگانی ماه فروردین ۱۳۹۴

فاطمیه دوم.شب اول. ۹۴ هیئت جوانان فاطمیون خسروشاه

قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی)    زیبا قسمت دوم – سیامک پندی – یک دل دیوانه را – سنگین          (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی – ما خراب خانه زاد – شعر خوانی          (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی – .مصطفی قشلاق- یا حیدر یا حیدر ای – واحد             (صوتی) ترکی زیبا قسمت پنجم […]

جلسه هفتگی۹۳/۱۲/۲۶

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه     (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی – وای باشون ساغ اولسون یا علی – سنگین      (صوتی)   ترکی قسمت سوم – سیامک پندی – حق به عرش خود نوشت – شعر خوانی         (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – حق خطابت کرده ام –  واحد        (صوتی) قسمت پنجم سیامک […]

شب دوم فاطمیه اول ۹۴

قسمت اول – وحید ارفعی –  روضه       (صوتی) قسمت دوم – مصطفی قشلاق-دور منزیلی روشن اله –  سنگین        (صوتی) قسمت سوم – سیامک پندی –  شعر خوانی     (صوتی) قسمت چهارم- سیامک پندی- غرق شور و شیداییم –  واحد         (صوتی) قسمت پنجم – سیامک پندی – جوان نه نه –  شور      (صوتی) قسمت ششم – سیامک […]

شب اول فاطمیه اول۹۴

قسمت اول – وحید ارفعی – روضه       (صوتی) قسمت دوم – سیامک پندی- ای نور دو عین طاها – تک ضرب        (صوتی)         ترکی قسمت سوم – مصطفی قشلاق – بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه – سنگین           (صوتی) قسمت چهارم – سیامک پندی – دیوانه ی تو کار – شعر خوانی          (صوتی) قسمت پنجم […]