دم زنم از نام علی    ۴۴۱۱۲۲۷۸

دلی به نام حیدر      ۴۴۱۱۲۲۷۹

عشق زهرا              ۴۴۱۱۲۲۸۳

قامت هلال مادر      ۴۴۱۱۲۲۸۴

گل پیمبر                  ۴۴۱۱۲۲۸۸

مادر جوان               ۴۴۱۱۲۲۹۵

مادر و کوچه            ۴۴۱۱۲۲۹۶