2264700

بخش اول : روضه کوفه

بخش دوم : رجز حضرت علی (ع)

بخش سوم : شور |  غضب کنه خیبرو از جا کنده

بخش چهارم : شور | دل و دلداره

بخش پنجم : شور | ای یار دیرینم

بخش ششم : شور و روضه کوفه