1396042410395858811398874

بخش اول : مدح | روزی شعار کل جهان میشود علی

بخش دوم : شعر حدیث لنا

بخش سوم : سرود و کف زنی

بخش چهارم : سرود | حیدر ای شاه با وفا