81747896691273621236

بخش اول : روضه | میکشی پا به زمینو کمرم میشکنی

بخش دوم : واحد سنگین 

بخش سوم : سنگین | انا فتحنای خدا ینی ابوالفضل

بخش چهارم : شور | دل در طلب بین الحرمین

بخش پنجم : شور | کربلا یادش بخیر