قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات         (صوتی)

قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی)

قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه         (صوتی)

قسمت چهارم – وحید ارفعی – روضه      (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – من یاد گاره – سنگین       (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – دل من غرق تمناست – سنگین شعر خوانی         (صوتی)

قسمت هفتم – مصطفی قشلاق -الا صل علی کربوبلا – سنگین       (صوتی) 

قسمت هشتم – سیامک پندی – معنی قرآن ای روح – سنگین        (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – ای کاش که مرغ بام – شور       (صوتی)

قسمت دهم – مصطفی قشلاق – با لطف تو مادر – شور         (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – بده در راه خدا – شور     (صوتی)

قسمت دوازدهم – سیامک پندی – گوش بکنید داره میاد – شور       (صوتی)

قسمت سیزدهم – سیامک پندی – غریب مادر حسین – شور     (صوتی)

قسمت چهاردهم – ابراهیم رضویلر –  دیکلمه      (صوتی)