قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات        (صوتی)

قسمت دوم – وحید ارفعی- امروز چه روز – شعر خوانی         (صوتی)

قسمت سوم – مصطفی قشلاق – شعر خوانی           (صوتی)

قسمت چهارم- سیامک پندی – شعر خوانی          (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – من تا ابد عاشق یارم – سرودوکف زنی         (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – یا علی حیدرطپش قلب – سرود کف زنی        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – شعر خوانی       (صوتی)

قسمت هشتم- وحید ارفعی – علی ای همای رحمت – شعر خوانی       (صوتی)