قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات           (صوتی)

قسمت دوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی)

قسمت سوم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی)

قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – یک سال را به خاطر – تک ضرب           (صوتی)

قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – اسلام و علیک یا دیار ارباب – سنگین         (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – عمریه دلم محو دیدار کربوبلات – سنگین            (صوتی)

قسمت هفتم – مصطفی قشلاق – ذکر دل اهل جنون – شور        (صوتی)

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق – آی عاقلا بیان بیرون از خونه ها – شور          (صوتی)

قسمت نهم – مصطفی قشلاق – عقل از سر من پریده – شور          (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – به شما مهتاجم – شور         (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – شب هیئت که میشه – شور            (صوتی) 

قسمت دوازدهم – مجتبی قشلاق – یولومیز دوشسه حسین – روضه       (صوتی)     ترکی سوزناک