قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات          (صوتی)

قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه           (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – این قبیله همه شان – تک ضرب           (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – من یه غلام رو سیاه – سنگین           (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – من را برای نوکریت – سنگین شعر خوانی            (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – اشکم میریزه – شور            (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – بلا و درد و غمنن – شور          (صوتی)       ترکی

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق – باز امشب تو سرم – شور            (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – نامی شدن کرببل – شور           (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – دمم عاشق منم – شور        (صوتی)        ترکی زیبا

قسمت یازدهم – سیامک پندی – بر کینه های – شور       (صوتی)

قسمت دوازدهم – مجتبی قشلاق – روضه          (صوتی)