قسمت اول – مجتبی قشلاق – روضه             (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی – سرشک دو چشمام که خونه – تک ضرب                        (صوتی)

قسمت سوم – مصطفی قشلاق – سالها در عشق تو – سنگین                (صوتی)

قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – صل و علیک یا سیدالغریب – سنگین                  (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – ما همه مستیم – سنگین                  (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – قدم به قدم – شور           (صوتی)      ترکی زیبا

قسمت هفتم – سیامک پندی – دل شده بی سامون – شور             (صوتی)       زیبا

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق – ورمرم عشقون – شور          (صوتی)       ترکی

قسمت نهم – سیامک پندی – نمک روضه عجب – شور            (صوتی)

قسمت دهم – وحید ارفعی – روضه              (صوتی)