قسمت اول – سیامک پندی – روضه              (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی – حسینه سو یولی – تک ضرب             (صوتی)          ترکی

قسمت سوم – سیامک پندی – تموم زندگیم فدات – سنگین             (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – نفس بده که – سنگین             (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – روی نیازم کجاست – سنگین               (صوتی)

قسمت ششم – مصطفی قشلاق – ذکر هر روز و شبم – سنگین              (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – منیم امیریم شه شهیدیم – شور                (صوتی)    ترکی

قسمت هشتم – سیامک پندی – شاه ما سوا – شور                 (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – نام تو ورد زبان هاست – شور            (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – تا جون دارم نوکر این – شور              (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – یه نظر کن که دلم – شور               (صوتی)

قسمت دوازدهم – مجتبی قشلاق – هوای حسین هوای حرم – روضه         (صوتی)      سوزناک

قسمت سیزدهم – مجتبی قشلاق – سو یولی باغلاندی – روضه         (صوتی)