قسمت اول – وحید ارفعی – روضه         (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی – آی سینه زن ها – تک ضرب       (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – ای جماعت من علی – سنگین        (صوتی)     ترکی

قسمت چهارم – سیامک پندی – صاحب علم ساقی تشنگان – سنگین          (صوتی)      ترکی

قسمت پنجم – سیامک پندی – باز دو دست – سنگین       (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – رجز        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – اباالفضل آمد – شور         (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – حاجی روی حسینم – شور         (صوتی)