قسمت اول- مجتبی قشلاق – مناجات             (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه           (صوتی)

قسمت سوم -سیامک پندی – تیر نگذاشت که یک جمله – سنگین             (صوتی)

قسمت چهارم – مصطفی قشلاق – چه کربلا که از ان – سنگین شعر خوانی           (صوتی)

قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – در دایره ی عشق کرفتار حسینم – سنگین           (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – خاصیت نگاه تو – سنگین شعر خوانی           (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – این قبیله همه شان – سنگین           (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – منیم امیریم شه شهیدیم – شور       (ٌصوتی)   ترکی

قسمت نهم – مصطفی قشلاق – ورمرم عشقون – شور           (صوتی)     ترکی

قسمت دهم – سیامک پندی – در پناه توام – شور           (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – ربابیدن دییرم – شور       (صوتی)      ترکی

قسمت دوازدهم – وحید ارفعی – روضه          (صوتی)