قسمت اول – وحید ارفعی – مناجات      (صوتی)

قسمت دوم -وحید ارفعی – روضه        (صوتی)

قسمت سوم – وحید ارفعی – دیدد یه عالم حسین – سنگین          (صوتی)

قسمت چهارم- سیامک پندی- مظلوم اولن – سنگین            (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – یک یا حسین گفتن ما – سنگین شعر خوانی           (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – ای عشق کن مرا – سنگین            (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – بارون اشکم داره میباره – شور         (صوتی)

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق – بارون اشک من آب فراته – شور      (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – با عاقلان بگویید دنیای من حسین – شور          (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – نوکران تو آبرو دارند – شور             (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – حالم خراب است – شور           (صوتی)

قسمت دوازدهم- به زخم های تنت – روضه         (صوتی)

قسمت سیزدهم – ابراهیم رضویلر – دیکلمه            (صوتی)

قسمت چهاردهم- مجتبی قشلاق – روضه            (صوتی)