قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات     (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی)

قسمت سوم – مجتبی قشلاق – روضه      (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – روضه      (صوتی)

قسمت پنجم – مصطفی قشلاق – دردی درمان سیز اولان –   سنگین     (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – ای روح ایمان – واحد     (صوتی)   ترکی

قسمت هفتم – سیامک پندی – عباس .عباس –  واحد      (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – دل شده بی سامون –    شور      (صوتی)

قسمت نهم- سیامک پندی – شاه ما سوا –    شور       (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – سقای کربلا شه والا –    شور        (صوتی)        ترکی زیبا

قسمت یازدهم – سیامک پندی – هر دیل ده مسلم دی –    دیکلمه        (صوتی)     ترکی

قسمت دوازدهم – ابراهیم رضویلر- هرچه داریم –    دیکلمه          (صوتی)

قسمت سیزدهم – ابراهیم رضویلر –   روضه        (صوتی)

قسمت چهاردهم – وحید ارفعی –   روضه          (صوتی)