قسمت اول – وحید ارفعی – روضه       (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی- ای نور دو عین طاها – تک ضرب        (صوتی)         ترکی

قسمت سوم – مصطفی قشلاق – بر مشامم می رسد بوی عزای فاطمه – سنگین           (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – دیوانه ی تو کار – شعر خوانی          (صوتی)

قسمت پنجم -سیامک پندی-یا اهل العالم – واحد       (صوتی)      زیبا

قسمت ششم-سیامک پندی – صاحب علم یقین – شور           (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – علی امیرم شاه دلیرم – شور         (صوتی)

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق- ذکر ابوطراب – شور        (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – قسم به سلطانم رضا – شور       (صوتی)       زیبا

قسمت دهم – مصطفی قشلاق – ای بانوی بی همتا – شور       (صوتی) 

قسمت یازدهم – مصطفی قشلاق – دم آخر وصیتی دارم – شور      (صوتی)

قسمت دوازدهم – سیامک پندی – روضه        (صوتی)