قسمت اول – وحید ارفعی –  روضه       (صوتی)

قسمت دوم – مصطفی قشلاق-دور منزیلی روشن اله –  سنگین        (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی –  شعر خوانی     (صوتی)

قسمت چهارم- سیامک پندی- غرق شور و شیداییم –  واحد         (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – جوان نه نه –  شور      (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی-نام علی چقدر دلبره –  شور        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – بیر کس السه قرآنی – دیکلمه        (صوتی)    ترکی

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق-این نغمه ی نفسمه –  شور        (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – منتت را میکشم –  شعر خوانی        (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – اومده باز دوباره این –  شور        (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – به شما محتاجم –  شور      (صوتی)

قسمت دوازدهم – سیامک پندی –  روضه       (صوتی)

قسمت سیزدهم – ابراهیم رضویلر- تکفیر دشمنان علی –  دیکلمه        (صوتی)