قسمت اول – وحید ارفعی – روضه     (صوتی)

قسمت دوم – سیامک پندی – وای باشون ساغ اولسون یا علی – سنگین      (صوتی)   ترکی

قسمت سوم – سیامک پندی – حق به عرش خود نوشت – شعر خوانی         (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – حق خطابت کرده ام –  واحد        (صوتی)

قسمت پنجم سیامک پندی – آفریده شده ام برای علی – شور        (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – آقا جان عاشقم سنون آدووا – شور      (صوتی)    ترکی

قسمت هفتم – سیامک پندی – دیوونه ها همکی – شور      (صوتی)

قسمت هشتم – مصطفی قشلاق -ارباب بی کفنم – شور      (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – بود و نبودمو زدم به نامتت –  شور     (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی – حسین در پناه تو ام –  شور     (صوتی)