قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات        (صوتی)

قسمت دوم – مجتبی قشلاق –  روضه       (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – گل زاریم زهرا –  تک ضرب       (صوتی)  ترکی

قسمت چهارم – سیامک پندی – حرام باشد اگر –  شعر خوانی       (صوتی) 

قسمت پنجم-مصطفی قشلاق-ای شه ملک ولایت –  واحد       (صوتی)      ترکی زیبا

قسمت ششم – مصطفی قشلاق – آمدم دنیا برای دیدن روی علی –  تک ضرب        (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – صاحب علم یقین –   شور        (صوتی)

قسمت هشتم-سیامک پندی – دم زنم از نام علی –  شور       (صوتی)  زیبا

قسمت نهم – مصطفی قشلاق – ساقی بو گئجه باده گتور – شور       (صوتی)      ترکی زیبا

قسمت دهم-سیامک پندی – حسن دلبر –  شعر خوانی      (صوتی)

قسمت یازدهم – سیامک پندی – فاطمیه روضه اش غمه –   شور        (صوتی)

قسمت دوازدهم – سیامک پندی – اون که یه عشق نابه –  شور           (صوتی)

قسمت سیزدهم – سیامک پندی – ای اولان غملر آماجی زهرا –  شور          (صوتی)      ترکی زیبا

قسمت چهاردهم – وحید ارفعی –  روضه           (صوتی)