قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات         (صوتی)  

قسمت دوم – مجتبی قشلاق – روضه        (صوتی)

قسمت سوم- سیامک پندی – ددیم گئتمه اخار –  سنکین      (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی-لا لا برای آنکه خواب ندارد –  سنکین       (صوتی)

قسمت پنجم-سیامک پندی – من اصغرم – واحد        (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – بس که بود دلربا – واحد         (صوتی)

قسمت هفتم – سیامک پندی – از عشق اربابم بیمارم – شور        (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – باز زدم آقا به تو رو –  شور         (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – به دلم داغ حرم را مگذارید فقط –   شور        (صوتی)

قسمت دهم – سیامک پندی-سنسیز علی روز و شب –   شور       (صوتی)     ترکی