قسمت اول – مجتبی قشلاق – مناجات            (صوتی) 

قسمت دوم-ابراهیم رضویلر – ای نفاق اهلی بیلون – سنکین        (صوتی)

قسمت سوم – سیامک پندی – چشم خود را باز کردم – شعر خوانی          (صوتی)

قسمت چهارم – سیامک پندی – کارم عاشقی و جنونه – واحد        (صوتی)

قسمت پنجم – سیامک پندی – ای کاش که مرغ بام افلاک شوم – شور          (صوتی)

قسمت ششم – سیامک پندی – شاه ما سوا – شور        (صوتی)

قسمت هفتم -سیامک پندی – شب و روز این گدا ها – شور      (صوتی)

قسمت هشتم – سیامک پندی – نفس بده – شور          (صوتی)

قسمت نهم – سیامک پندی – سقای کربلاشه والا – شور    (صوتی)       ترکی  زیبا

قسمت دهم – سیامک پندی – روضه       (صوتی)