دم زنم از نام علی    ۴۴۱۱۲۲۷۸

دلی به نام حیدر      ۴۴۱۱۲۲۷۹

عشق زهرا              ۴۴۱۱۲۲۸۳

قامت هلال مادر      ۴۴۱۱۲۲۸۴

گل پیمبر                  ۴۴۱۱۲۲۸۸

مادر جوان               ۴۴۱۱۲۲۹۵

مادر و کوچه            ۴۴۱۱۲۲۹۶


به شما محتاجم  ۴۴۱۱۲۴۲۱

دلم اسیر کربلا   ۴۴۱۱۲۴۲۲

ای صفای دلم   ۴۴۱۱۲۴۳۲


معنی قرآن            ۷۸۳۰۴

قبله حاجت            ۷۸۳۰۳

ای صفای دلم        ۷۸۳۰۲

دلم اسیر کربلا       ۷۸۳۰۱

به شما محتاجم      ۷۸۳۰۰

مادر و کوچه           ۷۸۲۲۷

مادر جوان              ۷۸۲۲۶

گل پیمبر                ۷۸۲۲۵

قامت هلال مادر    ۷۸۲۲۴

عشق زهرا            ۷۸۲۲۳

دلی به نام حیدر     ۷۸۲۲۲

دارالبکا                   ۷۸۲۲۱

دم زنم از نام علی   ۷۸۲۲۰

امیری حسین       ۷۳۴۸۵